Klik om zoom mogelijk te
Loading Maps
We hebben er geen resultaten gevonden
Map openen
Bekijken Roadmap Satelliet Hybrid Terrein Mijn locatie Volledig scherm Vorige Volgende
Geavanceerd Zoeken
We hebben gevonden 0 resultaten. Wilt u nu de resultaten laden?
Geavanceerd Zoeken
we hebben gevonden 0 resultaten
Uw zoekresultaten

Privacy Policy

Privacy Policy, gewijzigd per 25 mei 2018 i.v.m. AVG wetgeving

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw OpbodMakelaar en De OpbodMakelaar omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door De OpbodMakelaar vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u een OpbodMakelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt De OpbodMakelaar de volgende
gegevens vast:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
• de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de inzetprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
• foto’s en video’s van de woning
• de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
• wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
• overige informatie die u aan uw OpbodMakelaar verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u een OpbodMakelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende
gegevens vast:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
• gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
• wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
• overige informatie die u aan uw OpbodMakelaar verstrekt

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een OpbodMakelaar
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door
een OpbodMakelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
• uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
• gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
• de reden van koop of huur
• uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
• gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
• overige informatie die u aan De OpbodMakelaar verstrekt

Waar gebruiken De OpbodMakelaar deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning
Uw OpbodMakelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te
voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van De OpbodMakelaar of in verkoopbrochures
• om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw OpbodMakelaar zijn dienstverlening kan verbeteren
• voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw OpbodMakelaar.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een OpbodMakelaar
De OpbodMakelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de
koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
• voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
• voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat De OpbodMakelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

Vastgoed-PRO uitwisselingssysteem
De systemen van De OpbodMakelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van Vastgoed-PRO. Dit systeem bevat
actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij Vastgoed-PRO-makelaars en andere makelaars in verkoop of
verhuur zijn gegeven. Alle Vastgoed-PRO-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het Vastgoed-
PRO uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over Vastgoed-PRO
Vastgoed-PRO is de Nederlandse beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs, in Nederland en heeft
ruim 800 aangesloten leden. Vastgoed-PRO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en
dus niet op de branche als geheel. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheids-
bevoordeling en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. Vastgoed-PRO is gevestigd in Lelystad.

Welke gegevens worden door Vastgoed-PRO vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt Vastgoed-PRO een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de
gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze
gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt Vastgoed-PRO deze gegevens voor?
De gegevens worden door Vastgoed-PRO gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem.
Vastgoed-PRO gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie
van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
Vastgoed-PRO-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de
aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de Vastgoed-PRO hebben
toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vastgoed-PRO verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke
uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:
• taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
• validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
• gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
• het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
• universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
• niet- Vastgoed-PRO makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar
mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. Vastgoed-PRO heeft contractuele en technische maatregelen
genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw OpbodMakelaar en Vastgoed-PRO zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden
beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden
bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van
wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Aangezien Vastgoed-PRO geen namen of andere direct identificerende gegevens verwerkt, dient u uw verzoeken tot inzage, correctie
of verwijdering van gegevens te richten aan uw makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Uw OpbodMakelaar zal in
beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw
makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de
betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De OpbodMakelaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De OpbodMakelaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy
policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  • Contact

  • Uw huis komt te staan op:

    Huis verkopen Funda
  • Reset Password

  • Like ons!