Klik om zoom mogelijk te
Loading Maps
We hebben er geen resultaten gevonden
Map openen
Bekijken Roadmap Satelliet Hybrid Terrein Mijn locatie Volledig scherm Vorige Volgende
Geavanceerd Zoeken
We hebben gevonden 0 resultaten. Wilt u nu de resultaten laden?
Geavanceerd Zoeken
we hebben gevonden 0 resultaten
Uw zoekresultaten

Algemene Voorwaarden Biedproces

Naast de gebruikelijke algemene voorwaarden van De OpbodMakelaar zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op het biedproces van De OpbodMakelaar en zijn bestemd voor de koper c.q. verkoper of diens vastgoedadviseur/makelaar.

 1. Door deel te nemen aan een internetverkoop verklaren zowel de verkopende/verhurende partij als degenen die aan de biedingen deelnemen in te stemmen met de algemene voorwaarden en mogelijk aanvullende bepalingen die vóór aanvang van een verkoop schriftelijk en/of per e-mail worden toegestuurd door de verkopende/verhurende partij en/of De OpbodMakelaar.
 2. De verkoper/verhuurder verklaart dat hij bevoegd is tot verkoop en levering of verhuur van het object.
 3. Door zich aan te melden voor deelname aan de biedingen via de internetverkoop verklaart de deelnemer teken, en beslissingsbevoegd te zijn.
 4. De bieder en koper/huurder zijn verplicht zich tegenover De OpbodMakelaar te identificeren en al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de internetverkoop kan worden voldaan. Zij geven door het uitbrengen van het bod volmacht aan De OpbodMakelaar, waar nodig, die informatie in te winnen.
 5. De koper/huurder is € nvt,- excl. btw aan veilingkosten verschuldigd, deze kosten zijn ook verschuldigd wanneer hij koopt tegen een andere koopsom dan zijn initiële bod en tot 3 maanden na afloop van de veiling. De koper dient bij de koop van een bestaand object rekening te houden met de kosten koper, waaronder de overdrachtsbelasting (2%), kosten leveringsakte, en eventuele financieringskosten.
 6. Aan een internetverkoop kunnen een onbeperkt aantal partijen deelnemen.
 7. De gebruikersnaam en het wachtwoord van een deelnemer aan een internetverkoop mag alleen door de desbetreffende deelnemer persoonlijk of diens geregistreerde gemachtigde worden gebruikt.
 8. De verkopende/verhurende partij kan besluiten de internetverkoop niet door te laten gaan of eerder te beëindigen.
  9. De verkopende/verhurende partij heeft de mogelijkheid om – zonder enige verplichting naar de aangemelde deelnemers van de betreffende internetverkoop – het object te verkopen/verhuren aan een koper/huurder van zijn keuze. Hij heeft derhalve geen gunningsplicht.
  10. De verkoper/verhuurder (of diens vastgoedadviseur/makelaar) is verplicht bij het tot stand komen van een koop/huurovereenkomst, De OpbodMakelaar hiervan een kopie te doen toekomen, zodat De OpbodMakelaar de veilingkosten in rekening kan brengen bij de koper/huurder.
 9. De verkoper (of diens vastgoedadviseur/makelaar) is verplicht in de bijzondere verkoopvoorwaarden te verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet omzetbelasting verschuldigd is.
 10. Een bod op een particuliere koopwoning kan onder voorbehoud gedaan worden (bv onder voorbehoud van financiering), het voorbehoud kan bij het bod vermeld worden.
 11. Wanneer de bieder een particuliere koper is gelden de 3 dagen wettelijke bedenktijd na het ondertekenen van de koopovereenkomst.
 12. De verkoper/verhuurder kan en mag het object onder bepaalde voorwaarden aanbieden. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de biedingsprocedure hierover informatie in te winnen bij (de vastgoedadviseur/makelaar van) de verkoper/verhuurder.
  15. De (vastgoedadviseur/makelaar van de) verkopende/verhurende partij neemt na afloop van de verkoopperiode zo snel mogelijk (binnen 2 werkdagen) contact op met degene, aan wie het object wordt gegund, om te komen tot het opstellen en ondertekenen van de koop/huur overeenkomst.
  16. De OpbodMakelaar heeft het recht de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens en de door hem gedane biedingen bekend te maken aan de verkopende/verhurende partij of diens vastgoedadviseur/makelaar.
  17. De OpbodMakelaar tracht via het aanbieden van een internetbiedsysteem slechts te bemiddelen in het vaststellen van een verkoop/huurprijs voor het object tussen de verkoper/verhuurder en degenen die aan het biedsysteem deelnemen.
  18. Alle informatie over het object kan worden ingewonnen bij de (vastgoedadviseur/makelaar van de) verkoper/verhuurder. De OpbodMakelaar kan – omdat zij niet is betrokken bij het opstellen van de informatie – niet aansprakelijk gesteld worden wanneer (achteraf) blijkt dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is.
  19. De OpbodMakelaar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard ook die een deelnemer mogelijk lijdt of zal lijden als gevolg van de deelname aan de internetverkoop en/of het gebruik van;
  a. de website van De OpbodMakelaar, en/of
  b. enige andere door De OpbodMakelaar aangeboden dienst, en/of
  c. de door De OpbodMakelaar verstrekte informatie.
  20. De OpbodMakelaar is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer aan een internetverkoop lijdt of zal lijden als gevolg van enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van De OpbodMakelaar als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van De OpbodMakelaar, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door derden.
  21. De OpbodMakelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die een deelnemer aan een internetverkoop lijdt of zal lijden als de verkoper weigert een koopovereenkomst met hem te ondertekenen of een gesloten koop/huur overeenkomst (onverhoopt) niet nakomt.
  22. Een deelnemer aan een internetverkoop doet onherroepelijk afstand van alle vorderingen, hoegenaamd ook, die hij op De OpbodMakelaar heeft of zal verkrijgen in verband met schade of aansprakelijkheid zoals eerder is omschreven.
  23. De OpbodMakelaar is gerechtigd om bij vermoeden van misbruik iemand die zich aanmeldt voor een internetverkoop voor onbepaalde tijd de toegang tot de registratie en/of het meebieden bij andere internetverkopen te ontzeggen.
  24. Op ieder geschil dat tussen een deelnemer aan een internetverkoop en De OpbodMakelaar ontstaat is het Nederlands recht van toepassing en in eerste aanleg zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Contact

 • Uw huis komt te staan op:

  Huis verkopen Funda
 • Reset Password

 • Like ons!